ОБЩИ УСЛОВИЯ
за достъп и ползване на услуги,
достъпни чрез интернет страницата на „ПЗ Нюз” ООД
 

Общи положения
Тези общи условия уреждат достъпа на неограничен кръг лица (Потребители) до информацията и ползването на услугите, предлагани от интернет страницата www.pz-news.bg
В общите условия под Администратора на сайта ще се разбира от работещия екип, организацията и технологичната обезпеченост на интернет страница www.pz-news.bg
www.pz-news.bg е уеб – базирана система, собственост на „ПЗ Нюз” ООД, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др.
„ПЗ Нюз” ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик , Патриарх Евтимий №3, тел за контакт 0877647337, предоставящо услуги на информационното общество посредством администрираната от него система www.pz-news.bg

Потребител е дееспособно физическо лице, юридически лица и други ползватели на системата www.pz-news.bg .
Под „информация” ще разбираме всички текстове, снимки, графики, аудио, видео и всяко друго мултимедийно съдържаниe в www.pz-news.bg .

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 

Секция „Условия за ползване”
Чрез ползването на сайта www.pz-news.bg , ”ПЗ Нюз “ООД предоставя на потребителя достъп до информационните масиви на сайта, без да е необходима регистрация за данните, които се публикуват ежедневно и за предлаганите услуги, но при стриктно спазване на “Общи условия”. Линк към тях има на всяка страница на сайта.
Със зареждането на страница от сайта във вашия интернет браузър и пристъпване към разглеждането данните, които се публикуват ежедневно или ползването на услуги и информация от www.pz-news.bg всяко юридическо или физическо лице декларира, че е съгласно с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва.


Домейн и търговска марка
Домейнът и търговската марка www.pz-news.bg са притежание на „ПЗ Нюз” ООД и са обект на закрила на българското и международно право в областта на интелектуалната собственост. При злоупотреба с марката или домейна, или разпространение на невярна и уронваща престижа им информация, „ПЗ Нюз” ООД си запазва правото да потърси юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо.


Хипервръзки
Хипервръзките на www.pz-news.bg към други интернет страници, са за удобство на потребителя или в контекста на конкретна информация. „ПЗ Нюз” ООД не носи отговорност за съдържанието поместено във външни хипервръзки. Такава употреба не изисква официалното потвърждение или одобрение на който и да е уебсайт, продукт или услуга в частния сектор. „ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта, не упражнява каквато и да е редакторска намеса върху информацията, която може да се намери на тези места.


Авторски права
Ако не са посочени авторски права, информацията в www.pz-news.bg може да бъде копирана и разпространявана без да е необходимо изрично разрешение. Цитирането на оригиналния източник e задължително. За копирането на информация с посочени авторски права е необходимо изричното разрешение на оригиналния източник.
„ПЗ Нюз” ООД притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата www.pz-news.bg като обект на авторското право. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на „ПЗ Нюз” ООД.
Всеки потребител има право свободно да преглежда, но след изричното писмено съгласие на „ПЗ Нюз” ООД да използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса, www.pz-news.bg се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към www.pz-news.bg като първоизточник. Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на www.pz-news.bg представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.
В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта www.pz-news.bg , „ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта, не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която Потребителят е получил достъп.
Забранява се използването на скрийншотове на страници на www.pz-news.bg без изричното писмено разрешение от ръководството на „ПЗ Нюз” ООД.


Достъп до www.pz-news.bg 
Достъпът до този сайт е изцяло безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя.
Интернет страницата на „ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта,е насочена към неограничен кръг лица.
Нерегламентиран достъп, както и действия, насочени към смущаване и/или затрудняване на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информациите и данните, съдържащи се в този сайт е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.
Използвайки www.pz-news.bg Потребителят се съгласява с Правилата за ползване на www.pz-news.bg . Тези правила могат да бъдат променяни от „ПЗ Нюз” ООД без предварително предупреждение.
При всяко посещение, Потребителят дава достъп до използване на своя IP адрес, за съставяне на метрични данни.


Отговорност и използването на източници
Информацията в www.pz-news.bg  се формира на базата и съвкупността от прессъобщения, бюлетини на информационни агенции, собствени източници, проучване, читателски сигнали и публикации. В този смисъл отговорност за съдържанието и насочеността на информацията носят изцяло източникът й и нейният автор.
На сайта не се публикуват данни и информация, без да бъде посочен източник. Всички коментари, мнения, оценки, анализи и твърдения, изказани в интервютата отразяват лично разбиране и „ПЗ Нюз” ООД като администратор на сайта не носи отговорност за тях.
„ПЗ Нюз” ООД , като администратор на сайта не носи отговорност за субективни възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, публикувана на www.pz-news.bg , не носи отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали пряко или косвено, посредством свързани с достъп до www.pz-news.bg и информацията на него. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайта и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация, предоставена чрез тази интернет страница.
„ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта, няма да публикува информация съдържаща заплахи и обидно съдържание накърняващи личното достойнство на базата на пол, религия, ценностна система, професия, произход, националност, етническа принадлежност и/или степен на инвалидност, накърняват се както и накърняваща националните символи и история на България и добронамерените международни отношения, и тези накърняващи общоприетите морални и етични норми, както и към българското и приложимото международно законодателство.
„ПЗ Нюз” ООД , като администратор на сайта, може да откаже публикуването още на: информация имаща рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от агенцията; информация представляваща търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.


Правила за публикуване на мнения / коментари/
Всеки Потребител на www.pz-news.bg има право да публикува коментари, като „ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта, си запазва правото да цензурира или изтрива последните, ако те не отговарят на приетите Правила за публикуване на мнения /коментари/ на сайта www.pz-news.bg , които са неразделна част от настоящите общи условия и са официално публикувани на www.pz-news.bg .
Екипът на „ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта ,прави всичко възможно, за да провери достоверността на информацията и да покаже различни гледни точки. Всяко юридическо или физическо лице, което е било обект на информация в уебсайта www.pz-news.bg  има право на отговор и www.pz-news.bg  се ангажира да публикува неговата позиция при условие, че тя не накърнява моралните и етични принципи на медията.
В случай, че дадено физическо или юридическо лице, което е обект на информация откаже да даде коментар по отнасящата се до него тема, екипът на www.pz-news.bg си запазва правото да публикува информацията на нивото на нейната провереност.
Екипът на www.pz-news.bg или, което и да е друго физическо или юридическо лице участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на информацията от уебсайта, се освобождава от всякаква отговорност, която би възникнала от неподходящо и неточно използване или подправяне на данните и информацията, предоставени на посетителите на сайта.
Освен това, нито www.pz-news.bg нито неговите подизпълнители, носят отговорност за каквито и да е финансови или други последствия, които могат да възникнат от неподходящо и неточно използване или подправяне на материали от този уебсайт.
Eкипът на „ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта ,не поема юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на предоставената информация, и не твърди, че употребата на тази информация няма да наруши правата на личността.
Защита на личната информация и сигурността
Екипът на „ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта, не носи отговорност за това дали потребителите на уебсайта са навършили пълнолетие, и дали са получили разрешение за ползването му по съответния ред.


Други условия
„ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта, провежда различни периодични анкети сред своите потребители. Информацията от тях може да бъде използвана за маркетингови, статистически и социологически цели от трети страни при наличието на споразумение между тях и „ПЗ Нюз” ООД. Никой участник в горепосочените анкети не може да претендира за авторство, финансово или каквото и да е друго възнаграждение, ако то не е предварително договорено писмено.
„ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта, има право да поставя на уебсайта реклами и различни PR материали, интервюта, прессъобщения, новини и др., като реда за осъществяване на реклама и информационното обслужване на клиенти, се уреждат в допълнително сключени двустранни договори.
За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.
Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред съответния компетентния съд.
Екипът на „ПЗ Нюз” ООД, като администратор на сайта, си запазва правото да променя настоящите общи условия като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на уебсайта www.pz-news.bg