Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) започва интензивни проверки в селското стопанство с началото на активния селскостопански сезон. Резултатите от тези проверки показват, че секторът е изложен на рискове, свързани с недеклариран труд и липса на безопасни условия на работа. 

През 2023 година са извършени 3953 проверки, при които са констатирани общо 14 657 нарушения, от които най-много са свързани с безопасността и условията на труд (8488) и трудовите правоотношения (6158).

 Работодателите се призовават да сключват трудови договори със своите работници, като могат да използват и краткосрочни селскостопански договори. Така наречените еднодневни договори предоставят възможност за лесно наемане на работна ръка за конкретен ден без необходимостта от регистрация в Националната агенция по приходите. Работниците, които работят по тези договори, все пак запазват правата си за социални помощи и обезщетения за безработица. 

През 2023 година са предоставени 254 582 образци на еднодневни трудови договори на 1791 земеделски стопани, като те са предварително осигурени със задължителните осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест. 

ИА ГИТ е създала онлайн система за предоставяне на образците на договорите, която улеснява процеса. Софтуерът автоматично генерира данните за вече наетите работници и изчислява необходимите данъци и осигуровки за работодателя.

 Независимо от това, ИА ГИТ напомня, че безопасността на работното място е от съществено значение и неспазването на правилата може да доведе до сериозни инциденти.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара