Инициатива на Изпълнителна агенция по горите за устойчиво управление и образование
Изпълнителна агенция по горите обяви началото на кампанията „Горска класна стая“, която ще се проведе в над 20 държавни горски стопанства из цялата страна. В рамките на инициативата ще вземат участие представители на шестте Държавни горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства, Регионалните дирекции по горите, дирекции на Природни паркове, както и лесозащитни и горски семеконтролни станции.

Практически уроци за устойчиво управление на горите
Лесовъдите от различни горски структури ще представят гората като уникална класна стая, в която ученици и студенти ще се запознаят с различни дейности, свързани с устойчивото управление на горите. За целта са планирани насаждения, в които младите хора ще научат за методите на маркиране, целите на различните видове сечи, предизвикателствата при опазването на горите от болести и вредители, влиянието на климатичните промени и мерките за защита от пожари. Учениците ще имат възможност да се запознаят и с инструментите за измерване на височината, диаметъра и плътността на дърветата и насажденията.

Начало и продължителност на кампанията
Първите практически уроци ще започнат на 31 май 2024 г. на територията на Държавно горско стопанство-София, в землището на село Железница. Кампанията ще продължи две седмици и ще включва над 40 събития.

Цел и аудитория на инициативата
Инициативата е част от целогодишната работа с деца на горските структури, като този път уроците са насочени към по-големите ученици и младежи от професионалните гимназии по горско стопанство или с интерес към горската практика. „Горска класна стая“ има за цел да събуди интереса на учениците към гората и нейните богатства. По-малките деца от първи до седми клас също ще се включат в кампанията чрез традиционните лесовъдски игри, базирани на методите на горската педагогика.

Значение на кампанията
„Горска класна стая“ е важна стъпка към запознаването на младите хора с устойчивото управление на горите и опазването на околната среда. Чрез директното взаимодействие с природата и практическите уроци, участниците ще придобият ценни знания и умения, които ще им помогнат да разберат значението на горите и тяхната защита. Кампанията представлява мост между образованието и практиката, предоставяйки на младите хора възможността да се докоснат до професията на лесовъда и да развият своите интереси в тази област.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара