Снимка: Wikipedia

Министерският съвет реши да учреди безсрочно ограничено вещно право, известно като сервитут, върху част от поземлен имот, който е публична държавна собственост, в полза на община Пазарджик. Това решение се взема с цел изграждане на канализационна помпена станция с име "Добровница" за отпадъчни води в землището на село Добровница, община Пазарджик, и тласкател до вече съществуваща регулационна структура от канализационната мрежа на град Пазарджик. Поземленият имот, който се засяга от сервитута, се намира в община Пазарджик.

Целта на проекта е да се осигури възможност за отвеждане на битови отпадъчни води от село Добровница до Градската пречиствателна станция за отпадни води в Пазарджик, чрез канализационна помпена станция и напорен тръбопровод.

Решението е в съответствие със закона за държавната собственост, който позволява учредяването на ограничени вещни права, когато е необходимо за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура или когато друго техническо решение е икономически нецелесъобразно.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара