Общината ще се освети в синьо за първи път на Световния ден за информираност за аутизма
Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пазарджик съвместно с Община Пазарджик реализира специална кампания за повишаване на информираността по проблемите на аутизма. РЦПППО – Пазарджик организира множество събития, целящи повишаване на разбирането за предизвикателствата и нуждите на хората с аутизъм от 26.03 насам. Кулминацията ще бъде тази вечер, от 20:00, на Световния ден за информираност за аутизма, когато сградата на Община Пазарджик ще бъде осветена в синя светлина за първи път, за да почете деня, хората с аутизъм и медицинските работници, които се грижат за тях.

„Този ден има ролята да подчертае способностите на хората с аутизъм, да провокира толерантност и съпричастност и да улесни приобщаването им в училище и обществото. Голям процент от децата със СОП в област Пазарджик са с аутизъм. Те се обучават в училища и детски градини заедно със своите връстници, но работата с тях е продължителен процес, изпълнен с предизвикателства. Тя изисква много знания, компетентности, любов, разбиране и приемане от обществото, в което живеем.“, споделя Гергана Колчакова – директор на РЦПППО – Пазарджик.  

РЦПППО – Пазарджик и Община Пазарджик вече предприемат конкретни стъпки с цел приобщаването и подобряването на образователната среда за децата с аутизъм.

В училищата и детските градини са формирани екипи за подкрепа за личностно развитие, които да отделят нужното внимание на всяко нуждаещо се дете. Те са съставени от ресурсни учители, психолози и логопеди. Учителите пък разработват индивидуални учебни програми, съобразени с уникалните потребности и възможности на всеки ученик с аутизъм. Съставляването на индивидуални учебни планове осигурява гъвкавост в обучението. Това позволява на децата с аутизъм да комбинират престоя в учебните заведения с посещения на дневни центрове и други услуги. Така могат да съчетават образованието си с посещаването на алтернативни терапевтични дейности.

РЦПППО играе ключова роля в предоставянето на специализирана подкрепа в работата с деца с аутизъм. Освен това организира и допълнителни обучения и методическа подкрепа за общообразователните учители, в чиито класове се обучават деца от спектъра. За децата, центърът предлага допълващи терапии - сензорна терапия и ерготерапия, които не се намират другаде в областта. Също закупува помощно- технически средства, които подкрепят обучението на децата, които да се прилагат в ежедневието. Работата на РЦПППО включва и реализирането на редица инициативи, които да подобряват информираността за успехите и предизвикателствата на приобщаващото образование за децата с аутизъм и т.н.

Въпреки предприетите положителни стъпки, все още съществуват предизвикателства, които имат нужда от репения.

Такова предизвикателство е липсата на компетентни в работата с деца със СОП помощници на учителите в училищата и детските градини. Тази липса затруднява ежедневната работа с деца с аутизъм, хиперактивност и поведенчески проблеми. Причината за този проблем е в липсата на финансиране, а решението може да се намери чрез активна работа по национални програми за допълнително такова.

Въпреки активната работа на РЦПППО, Общината и много учители, много класове все още не разполагат със „структурирана среда“, необходима за ефективното обучение на децата с аутизъм. Основният проблем в този случай е нежеланието на някои учители да променят традиционните си методи на преподаване. Обученията и методическата подкрепа играят ключова роля в промяната на тази тенденция.

Друг важен аспект е включването на родителите като активни партньори в образователния процес. Семинари и обучения, могат да бъдат организирани , за да стимулират родителското участие и да подобрят комуникацията между училищата, детските градини и семействата.

Световния ден за информираност за аутизма е напомняне за нуждата от солидарност, информираност и подкрепа за хората с аутизъм и техните семейства. Кампанията на Община Пазарджик и РЦПППО – Пазарджик е акт на публично признание и подчертава ангажираността на общината и регионалния център към подобряването на условията и образователната среда за децата с аутизъм. Въпреки постигнатите успехи и положените усилия, очертаните предизвикателства подсказват, че пътят към пълноценното приобщаване и разбиране остава дълъг. Той изисква съвместната работа на всички участници в образователния процес, както и адекватно финансиране и обновяване на образователните методи. 
 

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара