Снимка: iStock

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие новата цена на природния газ за април месец, която се определя на 58,84 лв./MWh, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това представлява увеличение от около 2% спрямо предходния месец, когато цената беше 57,59 лв./MWh.

Новата цена включва различни компоненти като цена на газа на входа на газопреносните мрежи, дейността на "обществена доставка" и компенсация за разходите на "Булгаргаз" за съхранение на газ в газохранилището в „Чирен“, свързани с изпълнението на план за извънредни ситуации.

Комисията обоснова своето решение след анализ на актуалните данни, предоставени от "Булгаргаз", които включваха информация от международните газови пазари до 31 март 2024 г.

Важно е, че прогнозното количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка, като азерският природен газ по интерконектора „България - Гърция“ играе значителна роля, покривайки над половината от потреблението за месеца.

Освен това, "Булгаргаз" сключи договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона и включи количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“. Тези количества се използват за покриване на ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители, топлофикационни дружества и индустриални клиенти.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за април 2024 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара