Очакваната средна продължителност на живота в България за периода 2021 - 2023 г. е 73.5 години, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Този показател отразява средната продължителност на предстоящия живот на новородените при текущите нива на смъртност. В анализа се наблюдават значителни разлики в продължителността на живота между половете и между населението в градските и селските райони.

Разлики между половете
Според актуалните данни на НСИ, средната продължителност на живота при мъжете е 69.9 години, докато при жените тя е значително по-висока - 77.3 години. Това означава, че жените живеят средно с 7.4 години повече от мъжете. В сравнение с 2013 г., през 2023 г. се наблюдава намаление на средната продължителност на живота при мъжете с 1.1 години, а при жените с 0.7 години.

Градско срещу селско население
Средната продължителност на живота на населението в градовете е 74.4 години, което е с 3.1 години повече от тази на населението в селата (71.3 години). В сравнение с 2013 г. се наблюдава намаление на средната продължителност на живота за населението в градовете с 0.9 години, а за населението в селата - с 1.3 години.

Продължителност на живота на лицата над 65 години
Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.0 и 17.1 години. В сравнение с 2013 г., през 2023 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 0.6 години.

Регионални различия
Очакваната продължителност на живота варира значително в различните области на страната. Най-ниска е в област Видин (70.3 години), а най-висока в областите София (столица) и Кърджали (75.4 години). Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, като най-голяма е разликата между двата пола в област Враца (8.5 години), а най-малка - в област Шумен (6.3 години).

Влияние на пандемията от Covid-19
Спрямо предходния период (2020 - 2022 г.) очакваната средна продължителност на живота в България се увеличава с 1.6 години. Това вероятно се дължи на по-високата смъртност в годините на пандемията от Covid-19, която е оказала значително влияние върху демографските показатели в страната.

Заключение
Данните на НСИ за периода 2021 - 2023 г. показват важни тенденции и различия в продължителността на живота в България. Въпреки увеличението спрямо предходния период, общата тенденция е за намаляване на продължителността на живота в сравнение с 2013 г., особено при мъжете и в селските райони. Тези данни подчертават необходимостта от целенасочени политики и мерки за подобряване на здравето и продължителността на живота на населението.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара