Областният управител на Пазарджик, Валентина Кайтазова, издаде заповед определяйки периода от 1 април до 30 ноември 2024 г. за пожароопасен сезон в горските зони на област Пазарджик. Според тази заповед е забранено запалването на открит огън и извършването на огневи дейности на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

Всеки, който забележи пожар в горските зони, трябва незабавно да уведоми центровете за приемане на спешни повиквания на единния европейски номер 112. Директорите на държавните горски и ловни стопанства, общините собственици на гори, съвместно с Районните служби по пожарна безопасност и защита на населението, са задължени да маркират и информират населението за участъците в горите с повишена пожарна опасност (I-ви клас). Те трябва да усилят разпространението на противопожарни декларации на туристи, берачи на гъби и билки, собственици на гори и земи около и в горските територии, пастири и други лица, които пребивават или извършват дейности в горските зони.

Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в България трябва да инструктират своите членове за правилата за пожарна безопасност в горските зони и да попълват противопожарни декларации преди всяко излет. Кметовете на общините са задължени да организират доброволни гасителни формирования за горски пожари, за които се плаща от общинския бюджет, съгласно Закона за защита при бедствия.

Органите по пожарна безопасност и защита на населението, както и служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури, имат право да спират дейности, машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или представляват опасност за възникване на горски пожари.

За защита на горските зони от пожари се организират денонощни дежурства в държавните горски и ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, общините и юридическите лица собственици на гори, които имат годишни планове за дейностите си. Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик, а контролът за изпълнението й е възложен на директорите на Районните дирекции на горите в Пазарджик и на Районната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението в Пазарджик.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара