Към края на 2023 година населението на България намалява с 2 229 души спрямо 2022 година, като достига 6 445 481 души, което е 1.4% от населението на Европейския съюз. Мъжете са 48.1%, а жените - 51.9%, приблизително 1 000 мъже на 1 081 жени. Броят на мъжете е по-голям във възрастите до 55 години, но с нарастване на възрастта броят и относителният дял на жените увеличава.

В края на 2023 година лицата на 65 и повече години са 1 530 909 или 23.8% от населението, като техният дял нараства с 0.3 процентни пункта спрямо 2022 година. Разликата в относителния дял на жените и мъжете над 65 години е поради по-високата смъртност сред мъжете.

Регионално, най-висок дял на лицата на 65 и повече години е в областите Видин (31.3%), Габрово (30.3%) и Смолян (28.9%). Общо в 22 области този дял е над средния за страната.

Към края на 2023 година децата до 15 години са 911 025 или 14.1% от общия брой на населението. Областите с най-висок дял на децата са Сливен (18.9%), Ямбол (15.2%) и Бургас (14.9%).

Трудоспособното население към края на 2023 година е 3 769 000 или 58.5% от населението на страната, като жените са 1 798 000. В градовете живеят 4 738 461 души или 73.5% от населението на страната, а в селата - 1 707 020 души или 26.5%.

Броят на населените места в България е 5 256, като 257 са градове и 4 999 са села. Най-голям брой на населените места без население са в областите Велико Търново и Габрово.

И накрая, половината от населението на страната (51.5%) живее в Югозападния и Южния централен район, докато най-малко населено е Северозападният район с 664 000 души или 10.3% от населението на страната.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара