Снимка-интернет

Областният управител на Пазарджик, Валентина Кайтазова, с издадена заповед определя периода от 1 април до 30 ноември 2024 година за пожароопасен сезон в горските територии на област Пазарджик.

Със същата заповед се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. В случай на забелязан пожар, всеки е длъжен незабавно да информира центровете за приемане на спешни повиквания на номер 112.

Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и общините, съгласувано с Районните служби по пожарна безопасност и защита на населението, трябва да маркират и информират населението за участъците в горите с повишена пожарна опасност. Те трябва да засилят дейността си по раздаване на противопожарни декларации на различни групи лица, които се движат или работят в горите.

Сдруженията на ловците, риболовците и туристите трябва да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност и да попълват противопожарни декларации преди излети.

Кметовете на общини са задължени да организират доброволни формирования за гасене на горски пожари за сметка на общинския бюджет. Органите по пожарна безопасност и защита на населението имат право да спират дейности или машини, които не съответстват на изискванията за пожарна безопасност.

Денонощни дежурства се организират по определен график в различни институции и юридически лица собственици на гори с изготвени годишни планове за защита от пожари.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик, а контролът по изпълнението е възложен на директорите на Районна дирекция гори – Пазарджик и Районна дирекция по пожарна безопасност и защита на населението – Пазарджик.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара