Семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите в България имат възможност да кандидатстват за грант от общо 117.5 млн. лв. по програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП). Тази инициатива цели да подпомогне подобряването на производствения капацитет на микро- и малки предприятия, като им предостави средства за модернизация и развитие.

Подкрепа за модернизация и иновации
Програмата предоставя възможност на предприятията да кандидатстват за финансиране за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер. Освен това, се предвижда насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазини за продуктите или услугите, предлагани от тези фирми.

Подобряване на управленските и производствените процеси
По процедурата се предоставя и подкрепа за въвеждането на ИКТ системи и модули, които могат да подобрят управленските, производствените и логистичните процеси във фирмите. Това включва различни технологични решения, които могат да оптимизират работата на предприятията и да повишат тяхната конкурентоспособност.

Финансови параметри и съфинансиране
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 15 000 лв., а максималният достига 150 000 лв. Съфинансирането по линия на ПКИП е до 75% за семейните предприятия и тези от творческите индустрии, докато за фирмите от сектора на занаятите то е до 85%. Това означава, че значителна част от разходите по проектите ще бъдат покрити от програмата, което значително облекчава финансовата тежест за малките и семейни фирми.

Процедура за кандидатстване
Кандидатстването за грантовете е изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020. Това улеснява процеса и позволява на предприятията да подадат своите проектни предложения по бърз и ефективен начин.

Срок за подаване на проектни предложения
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 септември 2024 г. Предприятията, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да подготвят и подадат своите документи в рамките на определения срок.

Програмата “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” предоставя значителни възможности за развитие и модернизация на семейните фирми и малките предприятия в България, като им осигурява финансова подкрепа за подобряване на техните производствени и управленски процеси.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара