Снимка: iStock

Промените в наредбата за издаване на удостоверения ще направят процеса по вземане на тези документи по-лесен за гражданите. Според новите предложения, гражданите ще могат да изискват удостоверения като удостоверение за семейно положение, за правно ограничение или за идентичност на лице с различни имена, базирайки се на регистъра на населението.

Според предложената промяна, за да се започне процесът на издаване на удостоверение, гражданинът ще трябва да подаде писмено искане, което може да бъде представено както на хартиен носител, така и в електронен формат. Всяко подадено искане, независимо от формата, ще бъде регистрирано с уникален входящ номер и дата.

Обновените правила ще позволят по-лесно получаване на удостоверения за вписване в регистъра на населението и за сключване на граждански бракове. Гражданите ще имат възможност да подават онлайн заявления за удостоверения за постоянен и настоящ адрес, както и за техните промени.

Тези промени ще се отнасят и до издаването на удостоверения за наследници. Новите правила влизат в сила един месец след публикуването им в "Държавен вестник".

Гражданите ще имат възможност да изберат как да получат своите документи – на гише, по имейл или чрез Информационната система за сигурно електронно връчване, ако такава съществува.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара